فیض آبادیز.; جوانر.; مکبری‏ نژادر.; علی‏ اصلژ. درمان‌های بی‏خوابی از دیدگاه طب سنّتی ایران و مقایسه آن با طب نوین. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, v. 6, n. 19, p. 185-208, 3 فوریه 2015.