موید محسنیس.; ناصریم.; یارقلیم. معرفي مفردات دارويي مؤثر درتسهیل زایمان در طب سنتي ايراني. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, v. 6, n. 19, p. 153-166, 24 نوامبر 2014.