احمدبگیس.; جعفریانع.; هاشم دباغیانف.; علی اصلژ.; واعظیس. ا. مروری بر صرع مشارکت معدی از دیدگاه طب سنّتی ایران. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, v. 6, n. 19, p. 139-152, 24 نوامبر 2014.