چنگیزی آشتیانیس.; شمسیم.; فرازیع. ا. مروري گذرا بر آرا و نظرات ابن سینا، اخوینی و تفلیسی در باب تب و تشخیص بیماری‌ها و مقایسه آن با طب نوین. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, v. 6, n. 19, p. 111-137, 24 نوامبر 2014.