تن‫ ساز م.; بهمن م.; نبی میبدی ر. بررسی حقنه، تاریخچه، روش و اندیکاسیون‫های آن و مقایسه کاربردهای آن از دیدگاه طب سنّتی و طب جدید‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, [S. l.], v. 6, n. 19, p. 45–71, 2014. DOI: 10.22037/mhj.v6i19.7547. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/7547. Acesso em: 4 دسامبر. 2023.