نیمروزیم.; بمانیم.; زارعم.; زازرانیس.; سلطان‌آبادین.; فتحیم.; فیروز پورم. نقش حرارت در سلامت از دیدگاه طب سنتی و پزشکی نوین. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, v. 6, n. 19, p. 29-44, 24 نوامبر 2014.