مظفر پورس. ع.; خدادوستم.; شیرافکنه.; یوسفیم.; میرزاپورم. الگوی اولویت‌بندی داروها در منابع طب سنّتی ایران. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, v. 6, n. 19, p. 11-28, 24 نوامبر 2014.