فردیارم. مجدالاطبا و انتشار روزنامه‌های «اتحاد ملی» و «اقبال» در تبریز. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, v. 13, n. 46, p. 1-19, 21 فوریه 2022.