حق‌شناسح.; فرح‌زادیع.; مومنیع. واکاوی تاریخی رابطه تجاری مسلمانان با غیرمسلمانان؛ معیارها و اهداف. مجله تاریخ پزشکی, v. 12, n. 1, p. 87-98, 16 ژانویه 2021.