گل باغ مهیاریف.; حمزه‌نژادم.; حاتمیانم. تدابیر طبی (آسایش اقلیمی) از دیدگاه ابن سینا در مکان‌یابی شهر و تأثیر آن بر فضاهای اقلیمی خانه در معماری سنتی (نمونه موردی اصفهان). مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, v. 11, n. 40, p. 51-68, 4 مارس 2020.