گنج‌بخش زمانیم. استفاده ابزاري انگلستان و روسيه از توسعه پزشكي و بهداشتي در ايران دوره‌ی قاجاريه براي بسط نفوذ سياسي و اقتصادي. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, v. 2, n. 4, p. 165-192, 29 آوریل 2016.