قاسمی مرتقیم.; بهرامیم.; حیدریآ.; مرزبانم.; حسنید. افیون و سندرم ترک اعتیاد در طب سنتی ایران. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, v. 7, n. 23, p. 127-149, 17 دسامبر 2015.