عباسیم. (2015). سخن سردبیر. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 6(19), 7-10. https://doi.org/10.22037/mhj.v6i19.8122