فیض آبادیز., جوانر., مکبری‏ نژادر., & علی‏ اصلژ. (2015). درمان‌های بی‏خوابی از دیدگاه طب سنّتی ایران و مقایسه آن با طب نوین. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 6(19), 185-208. https://doi.org/10.22037/mhj.v6i19.8120