حاجی منفرد نژادم., & حیدریم. (2014). «مرگ» از دیدگاه طب سنّتی ایران با تأکید بر آثار علامه قطب‌الدین شیرازی. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 6(19), 167-184. https://doi.org/10.22037/mhj.v6i19.7555