موید محسنیس., ناصریم., & یارقلیم. (2014). معرفي مفردات دارويي مؤثر درتسهیل زایمان در طب سنتي ايراني. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 6(19), 153-166. https://doi.org/10.22037/mhj.v6i19.7554