احمدبگیس., جعفریانع., هاشم دباغیانف., علی اصلژ., & واعظیس. ا. (2014). مروری بر صرع مشارکت معدی از دیدگاه طب سنّتی ایران. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 6(19), 139-152. https://doi.org/10.22037/mhj.v6i19.7552