چنگیزی آشتیانیس., شمسیم., & فرازیع. ا. (2014). مروري گذرا بر آرا و نظرات ابن سینا، اخوینی و تفلیسی در باب تب و تشخیص بیماری‌ها و مقایسه آن با طب نوین. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 6(19), 111-137. https://doi.org/10.22037/mhj.v6i19.7551