تن‫ ساز م., بهمن م., & نبی میبدی ر. (2014). بررسی حقنه، تاریخچه، روش و اندیکاسیون‫های آن و مقایسه کاربردهای آن از دیدگاه طب سنّتی و طب جدید‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 6(19), 45–71. https://doi.org/10.22037/mhj.v6i19.7547