نیمروزیم., بمانیم., زارعم., زازرانیس., سلطان‌آبادین., فتحیم., & فیروز پورم. (2014). نقش حرارت در سلامت از دیدگاه طب سنتی و پزشکی نوین. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 6(19), 29-44. https://doi.org/10.22037/mhj.v6i19.7546