مظفر پورس. ع., خدادوستم., شیرافکنه., یوسفیم., & میرزاپورم. (2014). الگوی اولویت‌بندی داروها در منابع طب سنّتی ایران. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 6(19), 11-28. https://doi.org/10.22037/mhj.v6i19.7545