جعفری دهکردیع., سهراب‏وندف., ناظما., میناییب., هاشم دباغیانف., صادقپورا., علی‏ اصلژ., & مکبّری‌نژادر. (2013). تهوع و استفراغ بارداری و مروری بر علل و اسباب و درمان‌های آن در طب سنتی ایران. مجله تاریخ پزشکی, 5(14), 33-48. https://doi.org/10.22037/mhj.v5i14.4730