سلیم پور آبکنار س., & سلیم پور آبکنار م. (2022). تاریخچه شیوه های سنتی درمان با تأکید بر نقش «اقلیم جغرافیایی» در روستای آبکنارِ استان گیلان. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 13(46), 1–24. https://doi.org/10.22037/mhj.v13i46.34598