قنادیع., & داودین. س. (2012). «درخت مسواك» در آموزه‌هاي طب اسلامي، طب سنتي و دانش نوين بشري. مجله تاریخ پزشکی, 3(9), 119-132. https://doi.org/10.22037/mhj.v3i9.3429