فردیارم. (2022). مجدالاطبا و انتشار روزنامه‌های «اتحاد ملی» و «اقبال» در تبریز. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 13(46), 1-19. https://doi.org/10.22037/mhj.v13i46.32943