حق‌شناسح., فرح‌زادیع., & مومنیع. (2021). واکاوی تاریخی رابطه تجاری مسلمانان با غیرمسلمانان؛ معیارها و اهداف. مجله تاریخ پزشکی, 12(1), 87-98. https://doi.org/10.22037/mhj.v12i00.32093