عطارزاده ع., & پورصالح امیری س. (2019). کاربردهای آیینی نقوش و کتیبه‌های ظروف و جام‌های جادوپزشکی با تأکید بر جام‌های دوران اسلامی ایران. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 11(38), 59–73. https://doi.org/10.22037/mhj.v11i38.27291