گل باغ مهیاریف., حمزه‌نژادم., & حاتمیانم. (2020). تدابیر طبی (آسایش اقلیمی) از دیدگاه ابن سینا در مکان‌یابی شهر و تأثیر آن بر فضاهای اقلیمی خانه در معماری سنتی (نمونه موردی اصفهان). مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 11(40), 51-68. https://doi.org/10.22037/mhj.v11i40.22661