توکلی کاخکی م., غفاری ف., & متوسلیان م. (2017). واژه‌های معادل افسردگی در متون طب سنتی ایران. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 9(30), 115–137. https://doi.org/10.22037/mhj.v9i30.17414