ساکت خ., فیض‌آبادی ز., خدابخش م., & حامدی ش. س. (2017). درمان‌های صرع از دیدگاه طب سنتی ایران و طب نوین. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 9(30), 27–53. https://doi.org/10.22037/mhj.v9i30.17411