قربان نژادپ., & عیاریم. (2018). معرفی رسائل طب سنتی در سفینه تبریز (پیشگیری، درمان، دارو). مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 9(32), 19-29. https://doi.org/10.22037/mhj.v9i32.17156