گنج‌بخش زمانیم. (2016). استفاده ابزاري انگلستان و روسيه از توسعه پزشكي و بهداشتي در ايران دوره‌ی قاجاريه براي بسط نفوذ سياسي و اقتصادي. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 2(4), 165-192. https://doi.org/10.22037/mhj.v2i4.12248