قاسمی مرتقیم., بهرامیم., حیدریآ., مرزبانم., & حسنید. (2015). افیون و سندرم ترک اعتیاد در طب سنتی ایران. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 7(23), 127-149. https://doi.org/10.22037/mhj.v7i23.10812