(1)
فیض آبادیز.; جوانر.; مکبری‏ نژادر.; علی‏ اصلژ. درمان‌های بی‏خوابی از دیدگاه طب سنّتی ایران و مقایسه آن با طب نوین. mhj 2015, 6, 185-208.