(1)
حاجی منفرد نژادم.; حیدریم. «مرگ» از دیدگاه طب سنّتی ایران با تأکید بر آثار علامه قطب‌الدین شیرازی. MHJ 2014, 6, 167-184.