(1)
موید محسنیس.; ناصریم.; یارقلیم. معرفي مفردات دارويي مؤثر درتسهیل زایمان در طب سنتي ايراني. MHJ 2014, 6, 153-166.