(1)
احمدبگیس.; جعفریانع.; هاشم دباغیانف.; علی اصلژ.; واعظیس. ا. مروری بر صرع مشارکت معدی از دیدگاه طب سنّتی ایران. MHJ 2014, 6, 139-152.