(1)
چنگیزی آشتیانیس.; شمسیم.; فرازیع. ا. مروري گذرا بر آرا و نظرات ابن سینا، اخوینی و تفلیسی در باب تب و تشخیص بیماری‌ها و مقایسه آن با طب نوین. mhj 2014, 6, 111-137.