(1)
نیمروزیم.; بمانیم.; زارعم.; زازرانیس.; سلطان‌آبادین.; فتحیم.; فیروز پورم. نقش حرارت در سلامت از دیدگاه طب سنتی و پزشکی نوین. MHJ 2014, 6, 29-44.