(1)
مظفر پورس. ع.; خدادوستم.; شیرافکنه.; یوسفیم.; میرزاپورم. الگوی اولویت‌بندی داروها در منابع طب سنّتی ایران. MHJ 2014, 6, 11-28.