(1)
مظفر پورس. ع.; خدادوستم.; شیرافکنه.; یوسفیم.; میرزاپورم. الگوی اولویت‌بندی داروها در منابع طب سنّتی ایران. mhj 2014, 6, 11-28.