(1)
جعفری دهکردیع.; سهراب‏وندف.; ناظما.; میناییب.; هاشم دباغیانف.; صادقپورا.; علی‏ اصلژ.; مکبّری‌نژادر. تهوع و استفراغ بارداری و مروری بر علل و اسباب و درمان‌های آن در طب سنتی ایران. Med Hist J 2013, 5, 33-48.