(1)
سلیم پور آبکنار س.; سلیم پور آبکنار م. تاریخچه شیوه های سنتی درمان با تأکید بر نقش «اقلیم جغرافیایی» در روستای آبکنارِ استان گیلان. mhj 2022, 13, 1-24.