(1)
قنادیع.; داودین. س. «درخت مسواك» در آموزه‌هاي طب اسلامي، طب سنتي و دانش نوين بشري. mhj 2012, 3, 119-132.