(1)
فردیارم. مجدالاطبا و انتشار روزنامه‌های «اتحاد ملی» و «اقبال» در تبریز. mhj 2022, 13, 1-19.