(1)
حق‌شناسح.; فرح‌زادیع.; مومنیع. واکاوی تاریخی رابطه تجاری مسلمانان با غیرمسلمانان؛ معیارها و اهداف. Med Hist J 2021, 12, 87-98.