(1)
عطارزاده ع.; پورصالح امیری س. کاربردهای آیینی نقوش و کتیبه‌های ظروف و جام‌های جادوپزشکی با تأکید بر جام‌های دوران اسلامی ایران. mhj 2019, 11, 59-73.