(1)
گل باغ مهیاریف.; حمزه‌نژادم.; حاتمیانم. تدابیر طبی (آسایش اقلیمی) از دیدگاه ابن سینا در مکان‌یابی شهر و تأثیر آن بر فضاهای اقلیمی خانه در معماری سنتی (نمونه موردی اصفهان). MHJ 2020, 11, 51-68.