(1)
توکلی کاخکی م.; غفاری ف.; متوسلیان م. واژه‌های معادل افسردگی در متون طب سنتی ایران. mhj 2017, 9, 115-137.