(1)
گنج‌بخش زمانیم. استفاده ابزاري انگلستان و روسيه از توسعه پزشكي و بهداشتي در ايران دوره‌ی قاجاريه براي بسط نفوذ سياسي و اقتصادي. mhj 2016, 2, 165-192.