(1)
قاسمی مرتقیم.; بهرامیم.; حیدریآ.; مرزبانم.; حسنید. افیون و سندرم ترک اعتیاد در طب سنتی ایران. mhj 2015, 7, 127-149.